Enjoy Health and Wellbeing to
its
full capacity

A Framework for improved Health and Wellbeing

Maidir leis an tionscnamh Éire Shláintiúil

Tá Éire Shláintiúil ina tionscnamh faoi stiúir an Rialtais, rud arb é an aidhm atá leis sochaí Éireannach inar féidir le gach duine dea-shláinte fhisiciúil agus dea-mheabhairshláinte a bheith acu, áit a bhfuil folláine tábhachtach ag gach céim den tsochaí agus a dtacaítear léi.

Tháinig Éire Shláintiúil aníos de bharr buarthaí go bhfuilimid ag druidim le saol sa todhchaí atá fíor-neamhshláintiúil agus nach féidir linn íoc as de dheasca stádas sláinte reatha mhuintir na hÉireann, lena n-áirítear treochtaí stíl mhaireachtála agus éagothroime sláinte.

Tá roinnt rioscaí follasacha ann i measc an iliomaid rioscaí atá ann do shláinte agus d’fholláine daoine in Éirinn, is iad sin: róthroime agus murtall, meabhairshláinte, caitheamh tobac, alcól agus drugaí. Is é an aidhm atá leis an tionscnamh Éire Shláintiúil faisnéis chruinn a chur ar fáil do dhaoine agus do phobail faoi conas sláinte agus folláine a fheabhsú agus iad a chumhachtú agus a spreagadh ach an rogha is fusa a dhéanamh den rogha shláintiúil.

Is eol dúinn anois freisin gur faoi réir beartais shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíocha nach bhfuil freagracht dhíreach ar an earnáil sláinte astu atá cuid mhór de na tosca a théann i bhfeidhm ar shláinte agus ar fholláine daoine, amhail a leibhéal oideachais, a n-ioncam, a ndálaí tithíochta agus a ndálaí oibre.

Éilíonn an tuiscint sin go nglacfar cur chuige comhpháirtíochta i leith na ngníomhartha uile atá á ndéanamh ag an tionscnamh Éire Shláintiúil chun Éire níos sláintiúla a bhaint amach. Ní féidir leis an earnáil sláinte amháin dul i ngleic leis na fadhbanna sin – is gá dúinn go léir ár gcur chuige a athrú le chéile.

Is é sin an rud atá i gceist leis an tionscnamh Éire Shláintiúil – náisiún níos sláintiúla a dhéanamh d’Éirinn trí athrú cultúrtha, trí athrú oibríochtúil agus trí athrú dearcaidh. Má tá an tionscnamh chun fíorthorthaí a bhaint amach, tá ról le himirt ag gach duine maidir le haire a thabhairt dár sláinte fhisiciúil agus dár meabhairshláinte.

Is é an aidhm atá leis an tionscnamh Éire Shláintiúil Éire a chruthú ina bhfuil sláinte agus folláine tábhachtach agus ina tacaítear leo agus ina gcuireann gach duine iad san áireamh ar bhealach bríoch.

Seoladh an Creat Éire Shláintiúil sa bhliain 2013 agus leagtar amach ann ceithre sprioc lárnacha maidir le sláinte agus le folláine níos fearr. Spriocanna

  • An céatadán de dhaoine a bhíonn sláintiúil ag gach céim dá saol a mhéadú
  • Éagothroime sláinte a laghdú
  • An pobal a chosaint ar bhagairtí sláinte agus folláine
  • Timpeallacht a chruthú ina bhféadann gach duine agus gach earnáil den tsochaí cur le tír shláintiúil a bhaint amach

Is é an Clár Sláinte agus Folláine sa Roinn Sláinte atá freagrach as an tionscnamh Éire Shláintiúil a chomhordú agus a chur chun feidhme. Cuireadh roinnt struchtúr nua i bhfeidhm chun a chinntiú go dtabharfar deiseanna do gach earnáil den tsochaí páirt a ghlacadh sa tionscnamh. Áirítear leo sin Grúpa Trasearnála atá comhdhéanta d’ionadaithe ardleibhéil ó Ranna Rialtais agus príomhghníomhaireachtaí Stáit a cuireadh ar bun chun treo straitéiseach a sholáthar, chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an tionscnaimh le himeacht ama agus chun bealaí soiléire cumarsáide a sholáthar ar fud an Rialtais.

Chomh maith leis sin, cheap an tAire Sláinte 35 bhall chuig an gComhairle Éire Shláintiúil, ar fóram náisiúnta atá comhdhéanta de roinnt páirtithe leasmhara éagsúla í. Tugann an Chomhairle deis pobail, teaghlaigh agus daoine aonair a nascadh le chéile agus a ghríosú ina ngluaiseacht náisiúnta amháin nach bhfuil ach aidhm amháin aici: tacú le gach duine an tsláinte agus an fholláine is fearr agus is féidir a bheith acu.