Taighde an Tionscnamh Éire Shláintiúil

Béim ar Thaighde

Taighde an Tionscnaimh Éire Shláintiúil

Gné thábhachtach den tionscnamh Éire Shláintiúil is ea an bhéim a chuirtear ar thaighde. Déantar amhlaidh chun a chinntiú go mbíonn idirghabhálacha, cláir, straitéisí cumarsáide agus straitéisí cistiúcháin bunaithe ar fhianaise láidir ar na tosca is cinntithigh le sláinte agus ar na cineálacha dea-chleachtais chun aghaidh a thabhairt ar na tosca sin.

Gné ríthábhachtach den dóigh a mbainfimid ár spriocanna amach a bheidh I ndlús a chur le glacadh an eolais nua agus a bheidh I nuálaíocht a bhaint amach trí dhul chun cinn san eolas eolaíoch.

Beidh an tionscnamh Éire Shláintiúil faoi réir dianfhaireacháin agus dianmheastóireachta freisin. Áireofar leis sin Creat Torthaí a fhorbairt, rud ina sonrófar na príomhtháscairí agus na príomhspriocanna a bheidh mar bhonn leis na straitéisí agus leis na gníomhartha éagsúla faoin tionscnamh Éire Shláintiúil. Trí na táscairí sin a thomhas go rialta, beifear in ann measúnú a dhéanamh le himeacht ama ar an dul chun cinn a bhíonn á dhéanamh ar shláinte agus ar fholláine an phobail a fheabhsú le linn an chúrsa saoil.

Beidh sonraí faoi aon taighde arna choimisiúnú agus arna dhéanamh faoin tionscnamh Éire Shláintiúil ar fail sa rannán seo.

Léigh tuilleadh faoin Suirbhé Éire Shláintiúil anseo agus is féidir tuilleadh faisnéise faoin gCreat Torthaí a fháil anseo.