Healthy Ireland Survey Results

survey of the health and wellbeing of the population

An Suirbhé Éire Shláintiúil

Suirbhé bliantúil nua ar shláinte agus ar fholláine an phobail is ea an Suirbhé Éire Shláintiúil.

Ba é Ipsos MRBI (taighdeoirí margaidh) a thug faoin gcéad suirbhé thar ceann na Roinne Sláinte le linn na bliana 2014/2015. Foilsíodh an suirbhé i mí Dheireadh Fómhair 2015.

Roghnaíodh breis agus 10,000 teaghlach go randamach chun páirt a ghlacadh sa suirbhé náisiúnta, rud arb é is aidhm dó sonraí ríthábhachtacha a chur ar fáil faoi staid shláinte an náisiúin. Tugtar sa Suirbhé Éire Shláintiúil léargas ar na príomhtháscairí a théann i bhfeidhm ar shláinte an phobail ar fad. Áirítear leo sin tosca stíl mhaireachtála amhail caitheamh tobac, úsáid alcóil, gníomhaíocht fhisiciúil, réim bia agus folláine meabhairshláinte.

Ghlac breis agus 7,500 duine a bhí 15 bliana d’aois nó níos sine páirt sa chéad suirbhé.

Léirítear an méid seo a leanas i bpríomhthorthaí ar an suirbhé:

  • Caitheann níos lú ná duine amháin as gach cúigear tobac anois.
  • Tá dea-shláinte ag 85% de dhaoine, ach tá riocht fadbhunaithe ag 28% de dhaoine.
  • Bíonn murtall ag teacht ar leibhéal seasta, ach is róthrom atá 60% de dhaoine go fóill.
  • Ní bhíonn go leor aclaíochta á déanamh ag dhá dtrian de dhaoine.
  • Déanann ceathrar as gach deichniúr ragús agus iad ag ól.
  • Itheann formhór na ndaoine torthaí agus glasraí gach lá, ach ní itheann ach 26% díobh 5 sciar mar a mholtar.
  • Ní bhaineann 17% de dhaoine úsáid as aon chineál frithghiniúna lasmuigh de chaidreamh socair.
  • Tá baint ag beagnach leath an daonra le cumann sóisialta nó le heagraíocht.
  • Tá dea-leibhéil mheabhairshláinte ann, ach is fearr meabhairshláinte i measc fear ná i measc ban.
  • Tá aithne ag 50% de dhaoine ar dhuine a bhfuil néaltrú air.

Tugtar sna sonraí ón Suirbhé Éire Shláintiúil léargas cothrom le dáta ar shláinte an náisiúin. Soláthraítear sna torthaí tacar sonraí bonnlíne ina n-insítear dúinn cé chomh sláintiúil, nó cé chomh míshláintiúil, is atá muintir na hÉireann faoi láthair. Beimid in ann suirbhéanna amach anseo a úsáid ansin chun a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil ag éirí lenár mbeartais sa réimse seo.

Is féidir torthaí iomlána ar an suirbhé a rochtain anseo.