Health Inequalities

Addressing the social determinants of health

Éagothroime Sláinte

Is é ceann amháin de cheithre sprioc an tionscnaimh Éire Shláintiúil ná éagothroime sláinte a laghdú.

Sa tionscnamh Éire Shláintiúil, aithnítear nach bhfuil dea-shláinte ná dea-fholláine dáilte go cothrom ar fud shochaí na hÉireann. Mar shampla, tá sé soiléir go bhfuil cuid mhór de na tosca riosca taobh thiar de ghalar ainsealach – amhail caitheamh tobac agus murtall – níos coitianta i measc na ngrúpaí socheacnamaíocha is ísle agus i measc daoine a bhfuil cónaí orthu sna ceantair is díothaí ná i measc daoine eile.

Is iad tosca sóisialta agus tosca eile is cinntithigh le sláinte, lena n-áirítear an t-oideachas agus rochtain ar an bhfostaíocht, atá taobh thiar den éagothroime sláinte sin. Tá cineálacha eile éagothroime ann ar fud na scoilte tuaithe/uirbí agus i measc daoine d’inscní difriúla, d’aoiseanna difriúla agus de chumas difriúil agus i measc daoine ó ghrúpaí eitneacha difriúla.

Má táthar chun an sprioc seo a bhaint amach, ní hé amháin go mbeidh gá ann le hidirghabhálacha a dhíreoidh ar rioscaí sláinte ar leith, ach beidh gá ann freisin le béim leathan a leagan ar aghaidh a thabhairt ar na mórthosca sóisialta is cinntithigh le sláinte; is iad sin, na himthosca ina mbeirtear daoine, ina bhfásann siad, ina maireann siad, ina n-oibríonn siad agus ina dtéann siad in aois. Is é an aidhm atá leis an méid sin ar fad ná timpeallachtaí eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha agus fisiciúla ina gcothófar maireachtáil shláintiúil a chruthú.

Mar sin, beidh ar gach Roinn Rialtais agus ar gach earnáil den tsochaí oibriú le chéile chun dul i bhfeidhm ar na tosca éagsúla is cinntithigh le sláinte agus chun na tosca sin a fheabhsú.

Is chun tairbhe do gach duine sa tsochaí atá gníomh ar na tosca sóisialta is cinntithigh le sláinte. Cuireann dea-shláinte le cáilíocht na beatha, cuireann sí feabhas ar an gcumas chun foghlaim, neartaíonn sí teaghlaigh agus pobail, agus déanann sí rannchuidiú maidir le cuimsiú sóisialta.

Beag beann ar a n-imthosca féin, tá sé tábhachtach go mbeidh gach duine in Éirinn in ann tairbhe a bhaint as tír níos sláintiúla a bheith again.