Alcohol

Taking steps to reduce your risk of harm

Alcól

Gabhann roinnt fadhbanna le mí-úsáid alcóil agus le patrúin dhochracha ólacháin. Ní chuimsíonn siad sin an tionchar diúltach a bhaineann le barraíocht alcóil a ól amháin ach cuimsíonn siad freisin fadhbanna is cúis le dochar do theaghlaigh agus don tsochaí ina hiomláine.

Tá an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) 2015 atá beartaithe ar an gcéad iarracht riamh atá déanta againn chun dul i ngleic leis an tionchar diúltach sin ar fhorais sláinte poiblí agus tá sé i measc sraith beart arb é is aidhm dóibh úsáid alcóil a laghdú agus teorainn a chur leis an damáiste a dhéanann alcól do shláinte an náisiúin, don tsochaí agus don gheilleagar.

Áirítear sa Bhille forálacha dóibh seo a leanas: íosphraghsáil aonaid; scaradh struchtúrtha alcóil i siopaí; lipéid sláinte ar tháirgí ina bhfuil alcól; srianta ar an dóigh a bhfógraítear agus a margaítear alcól; urraíocht spóirt a rialáil; agus srianta ar ghníomhaíochtaí áirithe cur chun cinn.

Chun faisnéis agus treoir a fháil maidir le halcól agus leis na seirbhísí a chuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar fáil, tabhair cuairt ar YourDrinking.ie