Sexual Health and Wellbeing

Strategic Framework for the Irish population

An Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach 2015 – 2020

Creat straitéiseach maidir le sláinte agus le folláine ghnéasach mhuintir na hÉireann is ea an Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach 2015 – 2020. Seoladh í i mí Dheireadh Fómhair 2015.

Cé gur fhorbair Éire straitéisí réigiúnacha um shláinte ghnéasach agus straitéisí náisiúnta chun dul i ngleic le saincheisteanna sonracha sláinte gnéasaí roimhe seo, is é seo an chéad uair riamh a forbraíodh cur chuige comhordaithe ag leibhéal náisiúnta i leith aghaidh a thabhairt ar shláinte agus ar fholláine ghnéasach agus i leith drochthorthaí sláinte gnéasaí a laghdú. Beidh an Straitéis i bhfeidhm idir 2015 agus 2010 agus dréachtaíodh Plean Gníomhaíochta do 2015 agus do 2016 cheana féin chun a chinntiú gur féidir tús a chur le hobair láithreach.

Is é fís na Straitéise go mbeidh sláinte agus folláine dhearfach ghnéasach ag gach duine in Éirinn agus go mbeidh rochtain acu ar fhaisnéis, ar oideachas agus ar sheirbhísí sláinte gnéasaí ar ardchaighdeán. Glactar cur chuige uile-saoil i leith sláinte ghnéasach sa Straitéis, áit a n-aithnítear an tábhacht a bhaineann le gnéasacht shláintiúil a fhorbairt le linn na hóige agus na hógantachta agus an tábhacht a bhaineann le leanúint ar aghaidh leis an meon sin ionas gur féidir le daoine sláinte agus folláine ghnéasach dhearfach a bheith acu le linn na haosachta agus na mblianta ina diaidh.

Is iad seo a leanas na trí phríomhsprioc atá leagtha amach sa straitéis:

  • A chinntiú go mbíonn rochtain ag gach duine ar oideachas cuí sláinte gnéasaí agus ar fhaisnéis chuí faoin tsláinte ghnéasach;
  • A chinntiú go mbíonn seirbhísí sláinte gnéasaí ar ardchaighdeán ar fáil agus go mbíonn siad inacmhainne;
  • A chinntiú go mbíonn sonraí ar dhea-chaighdeán ar fáil chun an tseirbhís a threorú.

Tá na nithe seo a leanas i measc na bpríomhbheart atá sa Straitéis:

    • An Dr Fiona Lyons a cheapadh mar Cheann Cliniciúil Náisiúnta do Sheirbhísí Sláinte Gnéasaí i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun a chinntiú go soláthrófar na seirbhísí de réir na gcaighdeán cliniciúil náisiúnta is airde agus go mbeidh rialachas cuí i bhfeidhm;
    • A chinntiú go mbíonn rochtain ag gach duine a oibríonn le daoine óga – tuismitheoirí, múinteoirí agus oibrithe don ógra ina measc – ar acmhainní cearta oiliúna agus cúltaca;
    • Feasacht a mhéadú ar an mbaol a bhaineann le gnéas gan chosaint agus ar an tábhacht a bhaineann le tástáil agus le cóireáil luath a fháil;
  • Chomh maith leis sin, foilsíodh Plean Gníomhaíochta ina leagtar amach 18 bpríomhsprioc atá le comhlíonadh roimh dheireadh na bliana 2016.

Tá leagan iomlán den Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach 2015 – 2020 agus den Phlean Gníomhaíochta ar fáil anseo.

next-arrow