Workplace Health Programmes

Make an important contribution to healthier communities.

Ionaid Oibre Shláintiúla

Gné thábhachtach den chlár oibre Éire Shláintiúil a chur chun cinn is ea an tionscnamh um Ionaid Oibre Shláintiúla. Ós rud é go bhfuil breis agus 2 mhilliún duine fostaithe in Éirinn, is féidir leis an ionad oibre rannchuidiú tábhachtach a dhéanamh maidir le pobail níos sláintiúla a bhaint amach.

Téann an t-ionad oibre i bhfeidhm go díreach ar fholláine fhisiciúil, mheabhrach, eacnamaíoch agus shóisialta oibrithe agus, dá réir sin, téann sé i bhfeidhm freisin ar shláinte a dteaghlaigh, a bpobail agus na sochaí. Dá bhrí sin, is san ionad oibre a thugtar suíomh agus bonneagar sármhaith chun tacú leis an dea-shláinte a chur chun cinn do chuid mhór daoine. Dar leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, tá cláir shláinte san ionad oibre ar cheann de na bealaí is fearr chun galar ainsealach a chosc agus a rialú agus chun tacú le meabhairshláinte freisin.

Trí chreat um Ionaid Oibre Shláintiúla a fhorbairt ar fud na hearnála poiblí agus na hearnála príobháidí araon, spreagfar agus cothófar forbairt clár Sláinte agus Folláine i ngach áit oibre. I gcás na hearnála poiblí, neartófar an méid sin tuilleadh le reachtaíocht lena gceanglófar ar gach fostóir san earnáil beartas ar shláinte agus ar fholláine a bheith i bhfeidhm acu agus tuairisc a thabhairt air. Leis an gcreat sin, cuirfear ar ár gcumas tionscnaimh reatha a aithint agus a fheabhsú d’fhonn comhroinnt taithí agus foghlama a éascú agus d’fhonn na tacaí agus na huirlisí a theastaíonn a chur ar fáil d’eagraíochtaí agus do chuideachtaí nach bhfuil a n-acmhainní féin forbartha acu go foil.

Tá tús curtha leis an obair ar an gcreat um Ionaid Oibre Shláintiúla agus ar an reachtaíocht lena mbaineann a chur ar aghaidh agus beidh comhar agus comhairliúchán le roinnt Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí agus cuideachtaí agus eagraíochtaí san earnáil phríobháideach i gceist léi.