Positive Mental Health

Wellbeing is Integral to Overall Health

Meabhairshláinte Dhearfach

Is é aidhm an tionscnaimh Éire Shláintiúil feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine fhisiciúil agus mheabhrach mhuintir na hÉireann.

Faoi mar atá leagtha amach sa chreat Éire Shláintiúil, is dlúthchuid de shláinte í folláine. Léiríonn folláine cáilíocht na beatha agus na tosca éagsúla ar féidir leo dul i bhfeidhm uirthi thar shaolré an duine.

Léiríonn folláine freisin coincheap na meabhairshláinte dearfaí, áit ar féidir le duine a lánchumas a bhaint amach, déileáil le gnáthstrus an tsaoil, bheith ag obair go táirgiúil agus go torthúil, agus bheith in ann cur lena p(h)obal féin.

Agus breithniú a dhéanamh ar shláinte agus ar fholláine, is gá díriú ar na dea-rudaí atá i saol an duine, agus ní ar na drochrudaí.

Tá roinnt feachtais feasachta meabhairshláinte agus roinnt tacaí meabhairshláinte ar fáil cheana féin, agus é mar aidhm leo feasacht agus tuiscint ar mheabhairshláinte agus ar fholláine a mhéadú in Éirinn.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, comhairle agus naisc chuig na tacaí agus na seirbhísí atá ar fáil a fháil, tabhair cuairt ar www.yourmentalhealth.ie